Begaafdheid & Talentontwikkeling (BTO)

 • 'Mama, school is echt saai! Bij rekenen zijn we nu bezig met sommen die ik vorig jaar ook al snapte. Waarom moet ik dat nou allemaal telkens weer doen?'
 • 'Mijn kind wil niet meer naar school, heeft vaak buikpijn en vage klachten op schooldagen terwijl het in vakanties veel beter gaat. Toch zijn haar rapportcijfers prima. Wat is er aan de hand?'
 • 'In het team hebben we overlegd dat we jullie kind willen laten overgaan, hoewel de rapportcijfers daartoe geen aanleiding geven. We vermoeden dat jullie zoon veel meer kan dan hij tot op heden heeft laten zien.'

Herken jij één van bovenstaande uitspraken? Helios heeft veel ervaring en deskundigheid t.a.v. het ondersteunen van kinderen met kenmerken van begaafdheid.

Kenmerken van begaafdheid
De term ‘Begaafdheid’ wordt door verschillende mensen verschillend gedefinieerd. In het algemeen worden daarbij vooral hoge intelligentie,  creatief zijn en ‘anders denken’ genoemd. Bij kinderen met kenmerken van (hoog)begaafdheid lijken een aantal zaken ‘als vanzelf’ te gaan, maar dat is (of blijft) lang niet altijd zo.

 • Een deel van de kinderen past zijn eigen gedrag aan bij “het groepsgemiddelde”.
 • een deel is schijnbaar “makkelijk te hanteren”.
 • een deel wordt opstandig, dwars tot onhandelbaar.

In veel gevallen wordt de relatie tussen inspanning en behaalde resultaten niet meer gelegd en bekrachtigd. Eigenschappen als discipline en veerkracht hebben daaronder te lijden. Dat is vervelend voor het kind en zijn omgeving, maar het grootste probleem is feitelijk dat men zichzelf verliest, en soms helpt onbegrip uit de omgeving daar nog een handje bij. Bij een deel van de (hoog)begaafden kunnen de vermoedens voor begaafdheid nog worden gemaskeerd door bijvoorbeeld leer- of gedragsstoornissen.

Onderzoek

Herken jij één van bovenstaande uitspraken? Helios heeft veel ervaring en deskundigheid in huis op het gebeid van talentontwikkeling en in het ondersteunen van kinderen met kenmerken van begaafdheid.

Soms is onderzoek wenselijk om kinderen verder te kunnen helpen. Wil jij, als ouder, ook uitgezocht hebben wat er met je kind aan de hand is? En wil jij ook weten op welke manier Helios dit soort onderzoeken uitvoert?

Een begaafdheidsonderzoek bestaat uit verschillende componenten: een anamnesegesprek, twee onderzoeksmomenten bij Helios en ten slotte een adviesgesprek. Het adviesgesprek kan bij Helios maar indien gewenst ook op school.

Bij onze manier van onderzoeken kijken we naar verschillende gedrags- en capaciteitsaspecten. Een belangrijk onderdeel is het capaciteitenonderzoek ('intelligentie'). Daarvoor gebruiken we meestal de WISC-V-NL of WPPSI, afhankelijk van de leeftijd van het kind. Deze instrumenten kunnen ook inzicht geven in delen van het gedrag van je kind.

Daarnaast nemen we instrumenten af waarmee onder andere doorzettingsvermogen, snelheid van leren, creativiteit en de mate van regeloverschrijding bepaald kunnen worden. Belangrijk daarbij is niet alleen welk resultaat je kind boekt, maar vooral ook hoe je kind tot dat resultaat gekomen is.

Coaching

 • 'Mijn kind gaat steeds vaker met buikpijn naar school. Hoewel hij zeer intelligent is, lijkt hij niet te snappen dat andere kinderen anders denken dan hijzelf, en anderen snappen hem niet.'
 • 'Onze zoon is heel goed in rekenen, maar hij weigert nog om taalopdrachten te maken, hij is daar heel onzeker over. Dat wordt straks nog een belemmering als hij naar het voortgezet onderwijs gaat.'

Zijn de bovenstaande (of soortgelijke) situaties herkenbaar? Wij hebben ervaring met begeleiding bij dit soort situaties.

De individuele begeleiding aan kinderen met begaafdheidskenmerken bij Helios is altijd op maat. Ieder kind en ieder persoon is verschillend, dat geldt ook voor kinderen met kenmerken van (hoog)begaafdheid. We richten ons op de specifieke hulpvraag. Die hulpvraag kan te maken hebben met (acceptatie van) het gevoel anders te zijn dan anderen, het beter afstemmen, leren, motivatieproblemen, faalangst, taakvermijding enzovoort.

Vaak maakt psycho-educatie deel uit van de begeleiding. Indien er een intelligentieonderzoek heeft plaatsgevonden kan het helpen om het kind uit te leggen hoe het intelligentieprofiel is opgebouwd, niet als middel om over op te scheppen, maar om zelfinzicht te verkrijgen en groeimogelijkheden ook als mogelijkheden te zien en niet als verworvenheden of als problemen.

De individuele coaching zal altijd plaatsvinden door een daarin gespecialiseerde medewerker. Deze medewerkers hebben jarenlang ervaring met de begeleiding van talentvolle en begaafde kinderen, hun ouders en scholen.

Vergoeding traject
Vergoede zorgtrajecten worden opgestart middels een verwijzing via de huisarts of een gemeenteconsulent. Bij vragen over het aanmeldingsproces, kun je contact opnemen met onze administratie.

Extralentgroep

Onze groepsbegeleiding staat al sinds 2006 bekend als de Helios Plusgroep. Sinds september 2021 heeft de Plusgroep een nieuwe naam, namelijk: 'Extralentgroep'. Deze groep is bedoeld voor kinderen die een cognitieve voorsprong hebben en behoefte hebben aan nog meer uitdaging dan ze op school al geboden wordt en die uitzien naar contact met ontwikkelingsgelijken.
Toevoegen: Helios heeft een mini-Extralentgroep voor kinderen van 6-8 jaar en een Extralentgroep voor kinderen van 9-12 jaar. De kinderen komen eens per twee weken op een ochtend bij elkaar om samen aan uitdagende opdrachten te werken. De kinderen snappen elkaars humor, overleggen over een goede aanpak voor een opgedragen uitdaging, voeren de opdracht uit en hervinden zichzelf. Hierbij worden ze gecoacht door ervaren hoogbegaafdheidsspecialisten. De Extralentgroep omvat 10 sessies.

De twee begeleiders spreken de kinderen aan op hun manier van:

 • probleemoplossend denken
 • samenwerken
 • creatief denken
 • planmatig werken

De onderwerpen die tijdens de sessies aan bod komen zijn zeer divers, van het bouwen van een ei-container tot het formuleren van een goede onderzoeksvraag. Het sociale aspect binnen de groep is zeer belangrijk. Kinderen krijgen de gelegenheid om in groepjes of zelfstandig te werken aan een opdracht. Hierbij wordt uitgegaan van de interesse van de kinderen. Het leer- en denkproces van het individuele kind, maar ook van de hele groep is erg belangrijk. De kinderen leren om kritisch te kijken naar zowel hun eigen werk als dat van groepsgenoten.