Wat is de meldcode?

Helios moet zich houden aan de meldcode, dit is vastgelegd in de Jeugdwet. De meldcode is een stappenplan van vijf stappen. Hierin staat wat de professional moet doen bij vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Het gaat hierbij niet alleen om vermoedens van fysiek geweld, maar ook om vermoedens van psychisch of seksueel geweld en vermoedens van verwaarlozing. De vijf stappen zijn een leidraad bij het besluit van de professional om wel of geen advies in te winnen en/of een melding te doen bij Veilig Thuis Twente.

De vijf stappen van de meldcode

Stap 1: Het in kaart brengen van signalen en deze met de ouders bespreken
Stap 2: Advies vragen
Stap 3: Gesprek met de ouders of met de jongere (als deze 16 of ouder is)
Stap 4: Wegen van de ernst van de zorg in samenwerking met Veilig Thuis Twente
Stap 5: Beslissen hulp organiseren of melden bij Veilig Thuis Twente

Bij het bespreekbaar maken van signalen hanteren we de stelling: ‘Als ik me zorgen maak over een kind, kijk ik wat ik voor dat kind kan inzetten’. De focus is gericht op mogelijkheden.

Zorg rondom veiligheid delen en hulp geven aan ouders

Ouders zijn samenwerkingspartners in het aanpakken van de zorgen rondom kinderen. Alleen wanneer er een blijvende samenwerking met ouders is, maken we verschil voor de kinderen. De meldcode is daarom in eerste instantie vooral bedoeld om ouders zo vroeg mogelijk op de hoogte te stellen en te houden van de zorg rondom veiligheid die aanwezig is. Dit kan gaan over de opvoedkundige vaardigheden van de ouders, maar ook over de algemene veiligheid van het kind. We maken de zorgsignalen bespreekbaar en nemen ouders vanaf stap 1 mee in het stappenplan. Als ouders geen hulp willen aanvaarden en de zorg blijft bestaan, dan kan in een vervolgstap besloten worden om een melding bij het Veilig Thuis Twente te doen.

Vragen of meer informatie over de meldcode?

Voor meer informatie over meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling kunt u contact opnemen met onze aandachtsfunctionaris kindermishandeling, Demi Wind. Zij is telefonisch te bereiken via 0541 - 534 121 of per e-mail: demi@helioskj.nl. Meer informatie over de meldcode? Kijk op www.meldcode.nl