Onderzoek

Het is belangrijk om in een zo vroeg mogelijk stadium vast te stellen of er sprake is van dyslexie, zodat de achterstand op het gebied van lezen en/of spellen bij aanvang van de behandeling zo beperkt mogelijk is. Mocht je twijfels hebben of er werkelijk sprake is van dyslexie, overleg met de leerkracht of intern begeleider van je kind, of neem contact op met Amber (amber@helioskj.nl). Is er een duidelijk vermoeden van dyslexie? Dan is een dyslexieonderzoek de volgende stap. Bij Helios bieden we vergoede dyslexiezorg. Kinderen moeten aan bepaalde criteria voldoen om hiervoor in aanmerking te komen. Bekijk de richtlijnen om in te schatten of je kind in aanmerking zou kunnen komen voor de vergoede dyslexiezorg bij procedure vergoede dyslexiezorg. Wanneer je kind in aanmerking komt, richt het onderzoek zich op:

  • Het niveau van lezen en spellen;
  • De cognitieve capaciteiten van je kind: wat mag van je kind verwacht worden?;
  • Onderliggende processen, zoals taalklankverwerking, werkgeheugen, benoemsnelheid en automatiseringsniveau van klank-tekenkoppelingen.

Het onderzoek duurt vaak twee ochtenden. Wanneer uit onderzoek blijkt dat er sprake is van dyslexie, wordt er een dyslexieverklaring afgegeven die voor onbepaalde tijd geldig is. Dit geeft je kind recht op extra faciliteiten en hulp, zodat je kind de schoolloopbaan zo goed mogelijk kan doorlopen. Op school kan rekening gehouden worden met de gestelde dyslexie (bijv. extra tijd bij toetsen, gebruik van hulpmiddelen, mondelinge overhoring, enz.). Wanneer er sprake is van ernstige, enkelvoudige dyslexie (EED) kan er een vergoed behandeltraject opgestart worden om de lees- en spellingvaardigheden van je kind te versterken.

Neem bij twijfel over de lees- en/of spellingsontwikkeling van je kind gerust contact op via amber@helioskj.nl, of bel ons en vraag naar Amber. Ze denkt graag met je mee!

Behandeling

Helios biedt vergoede dyslexiezorg aan kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie (EED). Deze kinderen hebben ondersteuning nodig op hun eigen niveau en in hun eigen tempo. Helios is aangesloten bij het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie, waarmee de kwaliteit van onze dienstverlening gewaarborgd is. Helios werkt volgens het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling (Blomert, 2006).

Om een optimaal behandelresultaat te bereiken bij kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie (EED), is het van belang dat ouders, school en de behandelaar nauw samenwerken. Bij Helios hechten we dan ook veel waarde aan een goede afstemming met zowel ouders als school. De behandeling kan, indien wenselijk en mogelijk, bij je kind op school plaatsvinden.

Spelling

De spellingbehandeling richt zich op het aanbieden van structuur binnen het spellingsysteem. De basis van de Nederlandse spelling (de klanken), regels en afspraken, wordt opnieuw aangeboden. Hierbij wordt gewerkt met een spellingmap en het online spellingprogramma Taalblobs, waarmee kinderen spelenderwijs kunnen oefenen met het opbouwen van een klanksysteem, spellingregels en -categorie├źn.

Lezen

Tijdens de leesbehandeling lezen kinderen samen met zowel de behandelaar als hun ouders uit boeken die boven hun beheersingsniveau zitten. Het kind kiest zelf een boek naar eigen belangstelling. Ook worden er leesoefeningen van Taalblobs ingezet.

Investering in je kind

Tijd, liefde, aandacht. We vragen van jou als ouder om vier keer per week ongeveer 20 minuten met je kind te oefenen wat betreft lezen en spellen. We coachen jou op een manier waarop dat handig kan, zodat jij en je kind trots kunnen zijn op de resultaten van jullie inspanningen. De samenwerking tussen ouder, kind en behandelaar is van groot belang voor het slagen van de behandeling.

Vergoede dyslexiezorg op scholen

Wij komen o.a. op de volgende scholen voor dyslexiezorg:

  • ODBS het Kompas in Overdinkel
  • Freinetschool de Bothoven in Enschede
  • KBS De Wegwijzer in Losser

Procedure vergoede dyslexiezorg

Om voor vergoeding van de dyslexiezorg in aanmerking te komen dient een schooldossier te zijn opgebouwd volgens de protocollen dyslexie voor het onderwijs,waaruit blijkt dat een leerling niet profiteert van alle hulp die op school wordt geboden. Je kunt de voorwaarden voor de vergoedingsregeling dyslexie lezen op www.dyslexiecentraal.nl

Toelichting op richtlijnen verwijzing

In de zojuist beschreven richtlijnen van het Masterplan wordt uitgegaan van de meest ideale situatie, namelijk 3 keer een E score (V score) bij het lezen of 3 keer een (lage) D score (V score) bij het lezen en 3 keer een E score (V score) op het spellen. Daarbij moet tussen de meetmomenten hulp geboden zijn op zorgniveau 2 en zorgniveau 3. De criteria zijn echter opgesteld als richtlijn. In een aantal gevallen kan een uitzondering worden gemaakt en kan hiervan worden afgeweken. In onderstaande tabel staan een aantal voorbeelden van aanmeldingen op een rijtje, ervan uitgaande dat de hulp van voldoende niveau is geweest. Let op dat dit een vereenvoudiging van de werkelijkheid betreft. In praktijk worden alle scores altijd gewogen in het grotere geheel.

Ook in andere gevallen kan soms een uitzondering worden gemaakt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan leerlingen met een erfelijke aanleg en al zeer vroeg optredende signalen van ernstige lees-en/of spellingproblemen. Ook leerlingen bij wie sprake is van co-morbiditeit (bijkomende stoornis) kunnen in aanmerking komen voor vergoede diagnostiek indien de andere stoornis niet (meer) belemmerend is voor het dyslexieonderzoek. Om de co-morbiditeit in beeld te brengen wordt aan ouders en school gevraagd om aanvullende gedragsvragenlijsten in te vullen.

Bij twijfel over de lees- en/of spellingsontwikkeling van uw kind (of leerling) of bij vragen over een eventuele aanmelding, neem gerust contact met ons op en vraag naar Amber. Zij kan uw vragen aangaande de vergoedingsregeling beantwoorden.

Benodigde formulieren (zie downloads)

Vul het leerlingdossier dyslexie volledig in. Dit dossier dient met ouders besproken te worden waarna het ondertekend door de directeur opgestuurd wordt. Let op: alleen volledig ingevulde en door de directeur ondertekende dossiers worden in behandeling genomen. Daarnaast is het 'aanmeldformulier ouders' nodig.

Screening aanmelding

Onze hoofdbehandelaar bekijkt of het kind aan de voorwaarden en criteria voldoet. Ouders krijgen bericht of het kind in aanmerking komt voor een vergoed onderzoek. Indien dit niet het geval is, volgt een toelichting.

Intake

Wanneer het kind in aanmerking komt voor de vergoedingsregeling, worden de ouders door de dyslexiecoordinator/orthopedagoog Demi gebeld om het onderzoek in te plannen en eventuele vragen te beantwoorden.