Basis GGZ

Helios heeft veel ervaring met het onderzoeken en behandelen van problemen rondom: angst, concentratie / aandacht, stemming, autisme, hechtings- en gedragsproblemen. Dit zijn de meest voorkomende problemen die binnen de BGGZ onderzocht en behandeld kunnen worden.

Onderzoek, diagnose stellen en behandeling
Als ouders een vermoeden hebben van stoornis bij hun kind, is het belangrijk om uit te zoeken of dit vermoeden klopt. Na verwijzing van de huisarts of de gemeente kunnen we meekijken in de zoektocht naar de oorzaak van het gedrag van het kind en al dan niet een diagnose stellen. Bovendien bieden we in de meeste gevallen aanvullend behandeling. Zo nodig verwijzen we door.

Kosten en vergoedingen
Helios heeft daarvoor met alle 14 Twentse gemeenten een contract afgesloten. Verwijzingen binnen de BGGZ worden door de gemeente vergoed.
Meer info over de actuele wachttijden.

Vergoede trajecten (basis GGZ)
Er zijn twee opties om voor vergoeding in aanmerking te komen als het gaat om gedragsproblemen bij kinderen: Een huisarts (of kinderarts of jeugdarts) kan via het uitschrijven van een verwijsbrief met een onderzoeks- en/of behandelvraag bij ons de vraag neerleggen om nader onderzoek te doen naar het gedrag van je kind en/of behandeling te starten. Dit kan bijvoorbeeld als je kind concentratieproblemen heeft, moeite heeft met de emotie-regulatie, moeite heeft met afstemmen op leeftijdsgenoten enz.

Daarnaast kan een huisarts ook om een intelligentie-onderzoek vragen als het gedrag van je kind daartoe aanleiding geeft. Als ouder kun je daarna bij ons een traject aanvragen via onze administratie. Zij kunnen de vragen zoveel mogelijk beantwoorden die er nog zijn over een traject binnen de basis-GGZ. Daarnaast kan zullen zij de volgende gegevens noteren om het onder beschreven traject in werking te stellen:

 • Naam kind
 • Geboortedatum kind
 • Telefoonnummer ouder(s)
 • E-mailadres ouder(s)

Wat vragen wij van je om een traject in te kunnen gaan?

 1. Anamneseformulier (wij sturen dit naar je toe)
 2. Contract basis-GGZ (wij sturen dit naar je toe)
 3. Digitale vragenlijsten verstuurd via het softwareprogramma Telepsy: SDQ-O (vragenlijst voor ouders)
 4. SDQ-L (zelfde vragenlijst voor leerkracht/mentor). Wij hebben toestemming nodig van de leerkracht/mentor om deze vragenlijst op te kunnen sturen
 5. SDQ-J (zelfde vragenlijst voor het kind, in te vullen bij kinderen vanaf 11 jaar)
 6. GVL (gezinsvragenlijst)
 7. Bij ouders die gescheiden zijn, vragen we van beide ouders toestemming om dit traject in te gaan. Dit kan door het versturen van een mail naar Helios (info-helios-rt.nl)
 8. De verwijsbrief van de huisarts.

Als de vragenlijsten en documenten binnen zijn, zullen we je oproepen voor een eerste afspraak. Wij willen dan graag beide ouders spreken én het kind. Tijdens dit gesprek zal dieper in worden gegaan op de vooraf verkregen informatie en jullie hulpvraag , waarna een vervolg afgesproken zal worden. Dit kan zijn nader onderzoek of behandeling.

Een onderzoeks- en/of behandeltraject kan ook via jeugdconsulenten/ jeugdregisseurs bij Helios worden aangevraagd. Zij werken bij de gemeente binnen de afdeling Jeugd en kijken samen met jullie als ouders wat er nodig is om de hulpvraag voor jullie kind te beantwoorden. Zij weten goed welke hulpverleners in de buurt het beste passen bij jullie. Ze zullen dus meedenken in het traject voor je kind en jullie als ouders/gezin.

Ouders mogen ook aangeven bij welke hulpverlener zij een traject willen ingaan. Over het algemeen worden deze aanvragen gehonoreerd. Zij zullen dan een beschikking aan ons afgeven en het traject zal dan gaan lopen. Bovenstaande punten (a t/m d en 1 t/m 8) hebben we dan eveneens nodig. De werkwijze na inlevering van deze punten blijft gelijk (zie info na opsomming 1 t/m 8).

 

Vergoede dyslexiezorg

Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de dyslexiezorg en de vergoeding daarvan. Helios heeft afspraken met alle 14 Twentse gemeenten. Leerlingen kunnen door hun ouders (met steun van school) direct bij ons worden aangemeld voor diagnostisch onderzoek. Zodra de aanmelding binnen is kijken wij samen met ouders en school welke stappen binnen de betreffende gemeente nog genomen dienen te worden om de zorg te kunnen laten starten.

De huidige wachttijd voor dyslexieonderzoek is gemiddeld drie weken. Voor dyslexiebehandeling is de wachttijd afhankelijk van de beschikbaarheid van ouders. Vaak kan er binnen twee tot drie weken na afronding van het onderzoek worden gestart met de dyslexiebehandeling. We werken niet alleen in ons eigen pand maar ook op een aantal scholen, zodat deze kinderen geen reistijd hebben en overleg met de leerkracht en/of IB-er sneller geregeld kan worden. Ben je als intern begeleider of directeur geïnteresseerd in begeleiding bij jou op school? Neem dan gerust contact op via demi@helioskj.nl, of vraag naar Demi wanneer je ons belt. Zij denkt graag met je mee!

Om in aanmerking te komen voor vergoede dyslexiezorg moeten de volgende criteria van toepassing zijn:

 • Het kind zit bij aanmelding voor de vergoede zorg op de basisschool.
 • Het kind heeft minimaal een half jaar handelingsplannen op school gehad voor lezen en of spelling.
 • Er zijn achtereenvolgend drie E-scores (V- scores) gehaald op de DMT of er zijn achtereenvolgend drie E-scores (V- scores) gehaald op spelling, in combinatie met D- of E- scores (V en V- scores) voor het lezen.
 • Indien er sprake is van een andere stoornis (ASS, ADHD etc.), dan moet deze onder controle zijn. De bijkomende stoornis mag de leerontwikkeling van het lezen en spellen niet in de weg staan cq. niet op de voorgrond staan.
 • In sommige gevallen kan beredeneerd afgeweken worden van de eisen, bijvoorbeeld wanneer een kind zeer begaafd is en (net) geen E-scores behaalt voor Citotoetsen of wanneer er sprake is van familiaire belasting (erflijkheidsfactor).

Helios is aangesloten bij het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD), waarmee de kwaliteit van onze dienstverlening gewaarborgd is en het onderzoek en de eventuele behandeling vergoed worden door de gemeente. Helios werkt volgens het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling (Blomert, 2006).

Vergoede dyslexiezorg
Om voor vergoeding van de dyslexiezorg in aanmerking te komen dient een schooldossier te zijn opgebouwd volgens de protocollen dyslexie voor het onderwijs,waaruit blijkt dat een leerling niet profiteert van alle hulp die op school wordt geboden. Je kunt de voorwaarden voor de vergoedingsregeling dyslexie lezen op www.dyslexiecentraal.nl

Toelichting op richtlijnen verwijzing
In de zojuist beschreven richtlijnen van het Masterplan wordt uitgegaan van de meest ideale situatie, namelijk 3 keer een E score (V- score) bij het lezen of 3 keer een (lage) D score (V score) bij het lezen en 3 keer een E score (V- score) op het spellen. Daarbij moet tussen de meetmomenten hulp geboden zijn op zorgniveau 2 en zorgniveau 3. De criteria zijn echter opgesteld als richtlijn. In een aantal gevallen kan een uitzondering worden gemaakt en kan hiervan worden afgeweken. In onderstaande tabel staan een aantal voorbeelden van aanmeldingen op een rijtje, ervan uitgaande dat de hulp van voldoende niveau is geweest. Let op dat dit een vereenvoudiging van de werkelijkheid betreft. In praktijk worden alle scores altijd gewogen in het grotere geheel.

Ook in andere gevallen kan soms een uitzondering worden gemaakt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan leerlingen met een erfelijke aanleg en al zeer vroeg optredende signalen van ernstige lees-en/of spellingproblemen. Ook leerlingen bij wie sprake is van co-morbiditeit (bijkomende stoornis) kunnen in aanmerking komen voor vergoede diagnostiek indien de andere stoornis niet (meer) belemmerend is voor het dyslexieonderzoek. Om de co-morbiditeit in beeld te brengen wordt aan ouders en school gevraagd om aanvullende gedragsvragenlijsten in te vullen.

Bij twijfel over de lees- en/of spellingsontwikkeling van uw kind (of leerling) of bij vragen over een eventuele aanmelding, neem gerust contact met ons op en vraag naar Demi. Zij kan uw vragen aangaande de vergoedingsregeling beantwoorden. Benodigde formulieren (zie downloads)

 1. Vul het leerlingdossier dyslexie volledig in. Dit dossier dient met ouders besproken te worden waarna het ondertekend door de directeur opgestuurd wordt. Let op: alleen volledig ingevulde en door de directeur ondertekende dossiers worden in behandeling genomen.
 2. Aanmeldingsformulier voor ouders.

Screening aanmelding
Onze hoofdbehandelaar bekijkt of het kind aan de voorwaarden en criteria voldoet. Ouders krijgen bericht of het kind in aanmerking komt voor een vergoed onderzoek. Indien dit niet het geval is, volgt een toelichting.

Intake
Wanneer het kind in aanmerking komt voor de vergoedingsregeling, worden de ouders door de dyslexiecoordinator/orthopedagoog Demi gebeld om het onderzoek in te plannen en eventuele vragen te beantwoorden. Verdere informatie hierover is te vinden op onze site onder het kopje dyslexie.