Procedure vergoede dyslexiezorg

Vergoede dyslexiezorg
Om voor vergoeding van de dyslexiezorg in aanmerking te komen dient een schooldossier te zijn opgebouwd volgens de protocollen dyslexie voor het onderwijs,waaruit blijkt dat een leerling niet profiteert van alle hulp die op school wordt geboden. Je kunt de voorwaarden voor de vergoedingsregeling dyslexie lezen op www.masterplandyslexie.nl

Toelichting op richtlijnen verwijzing
In de zojuist beschreven richtlijnen van het Masterplan wordt uitgegaan van de meest ideale situatie, namelijk 3 keer een E score (V- score) bij het lezen of 3 keer een (lage) D score (V score) bij het lezen en 3 keer een E score (V- score) op het spellen. Daarbij moet tussen de meetmomenten hulp geboden zijn op zorgniveau 2 en zorgniveau 3. De criteria zijn echter opgesteld als richtlijn. In een aantal gevallen kan een uitzondering worden gemaakt en kan hiervan worden afgeweken. In onderstaande tabel staan een aantal voorbeelden van aanmeldingen op een rijtje, ervan uitgaande dat de hulp van voldoende niveau is geweest. Let op dat dit een vereenvoudiging van de werkelijkheid betreft. In praktijk worden alle scores altijd gewogen in het grotere geheel.

helios_voorbeeld-aanmelding-vergoede-dyslexiezorg

Ook in andere gevallen kan soms een uitzondering worden gemaakt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan leerlingen met een erfelijke aanleg en al zeer vroeg optredende signalen van ernstige lees-en/of spellingproblemen. Ook leerlingen bij wie sprake is van co-morbiditeit (bijkomende stoornis) kunnen in aanmerking komen voor vergoede diagnostiek indien de andere stoornis niet (meer) belemmerend is voor het dyslexieonderzoek. Om de co-morbiditeit in beeld te brengen wordt aan ouders en school gevraagd om aanvullende gedragsvragenlijsten in te vullen.

Bij twijfel over de lees- en/of spellingsontwikkeling van uw kind (of leerling) of bij vragen over een eventuele aanmelding, neem gerust contact met ons op en vraag naar Demi. Zij kan uw vragen aangaande de vergoedingsregeling beantwoorden.

Benodigde formulieren (zie ‘downloads’)

1. Vul het leerlingdossier dyslexie volledig in. Dit dossier dient met ouders besproken te worden waarna het ondertekend door de directeur opgestuurd wordt. Let op: alleen volledig ingevulde en door de directeur ondertekende dossiers worden in behandeling genomen.
2. Aanmeldingsformulier voor ouders.

Screening aanmelding
Onze hoofdbehandelaar bekijkt of het kind aan de voorwaarden en criteria voldoet. Ouders krijgen bericht of het kind in aanmerking komt voor een vergoed onderzoek. Indien dit niet het geval is, volgt een toelichting.

Intake
Wanneer het kind in aanmerking komt voor de vergoedingsregeling, worden de ouders door de dyslexiecoördinator/orthopedagoog Demi gebeld om het onderzoek in te plannen en eventuele vragen te beantwoorden. Verdere informatie hierover is te vinden op onze site onder het kopje ‘dyslexie’ - ‘onderzoek’.