Algemene voorwaarden & privacyverklaring

Helios
Praktijk voor remedial teaching en orthopedagogiek

Jan Janstraat 10
7576 BA Oldenzaal

Bank nr NL42 RABO 0107 3403 72
KvK nr 70838003
AGB-code 94-56324

T 0541-534121
E info@helios-rt.nl

Privacyverklaring
Download hier onze privacyverklaring als PDF.

Algemene voorwaarden Helios,
versie 1.3, geldend vanaf 1 januari 2014.

Definities
a) Helios: Praktijk voor remedial teaching en orthopedagogiek, gevestigd te Oldenzaal, hierbij vertegenwoordigd door haar medewerkers.
b) Client: de cliënt in eigen persoon of bij minderjarigheid diens wettelijke vertegenwoordigers. Ingeval er sprake is van een school(bestuur), stichting, vereniging: de tekenbevoegde vertegenwoordiger met wie een contract is getekend.
c) Consult: een sessie of bijeenkomst van 45 of 60 minuten al naar gelang afgesproken tussen cliënt en Helios. De term consult wordt hierna ook gebruikt in de betekenis van behandeling en/of sessie en/of bijeenkomst.
d) Diagnostiek: een serie sessies met als doel de oorzaak van specifieke klachten/problemen te achterhalen.
e) BG-GGZ: Basis-generalistische GGZ, bestaande uit 5 soorten zorgproducten, te weten Kort (BG-K), Middel (BG-M), Intensief (BG-I), Chronisch (BG-C) en Transitie (BG-T). Dit is vergoede zorg die dient te voldoen aan bepaalde criteria zoals gesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit NZa en het College van Zorgverzekeraars (CvZ). De geboden zorg maakt deel uit van een van deze zorgproducten. Het zorgproduct matcht criteria m.b.t. ernst, verloop en complexiteit van de (vermoedelijke) stoornis van cliënt.

Professionaliteit
a) Helios verleent haar diensten conform de gedragscode zoals beschreven bij de LBRT (Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers), het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen), de NVO (Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen) en is aangesloten bij de ECHA (European Council for High Ability) en voor vergoede dyslexiezorg het KD (Kwaliteitscentrum Dyslexie). De code beschrijft o.a. de geheimhoudingsplicht, administratieve plichten en aspecten van professionaliteit van de psycholoog, remedial teacher en/of orthopedagoog. Deze gedragscode is bij de LBRT, het NIP en de NVO op te vragen.
b) Ingeval er sprake is van vergoede zorg doet Helios metingen (ROM) naar de effectiviteit van de geboden behandeling. De verkregen gegevens worden geanonimiseerd aangeleverd bij de SBG (Stichting Benchmark GGZ). Cliënt werkt actief mee aan deze effectmetingen door het invullen van vragenlijsten.

Behandeling en verslaggeving
a) De behandeling vindt plaats op het praktijkadres van de zorgverlener, tenzij anders is overeengekomen.
b) Het intakegesprek voor vergoede zorg (BG-GGZ) maakt deel uit van het aangeboden zorgproduct (BG-K, BG-M, BG-I, BG-C, BG-T).
c) Het intakegesprek voor niet-vergoede zorg is gratis en geheel vrijblijvend.
d) Het intakegesprek leidt óf tot een concrete hulpvraag die schriftelijk in een contract wordt vastgelegd, óf tot een (voorlopig) afzien van diagnostiek / behandeling.
e) Door het ondertekenen van het contract stemt de client in met de diagnostiek/behandeling, met de door hem geformuleerde hulpvraag en met de in het contract opgestelde voorwaarden, alsmede met deze algemene voorwaarden.
f) Na het afsluiten van de diagnostiek/behandeling wordt een schriftelijk verslag verstrekt aan de cliënt, tenzij anders overeen gekomen. Het verstrekken van informatie aan derden gebeurt uitsluitend na schriftelijk (of via e-mail) vastgelegde toestemming van de cliënt.
g) De behandelaar dient de gesprekken op de afgesproken tijd te laten beginnen.
h) Indien de cliënt te laat komt, wordt de duur van het gesprek bekort met de betreffende hoeveelheid tijd. De voor de afspraak gereserveerde tijd wordt wel volledig in rekening gebracht.
i) Een verzuimde afspraak wordt bij cliënt zelf in rekening gebracht, tenzij na voorafgaande schriftelijke (of email) toestemming door Helios. Wel wordt er een vervangende afspraak door de behandelaar aangeboden, dit in samenspraak met de cliënt.

Toestemming en recht op informatie
a) De zorgverlener heeft het recht relevante informatie op te vragen bij de huisarts. Indien er informatie uitgewisseld wordt, wordt de cliënt hiervan van te voren op de hoogte gebracht.
b) Indien de ouders gescheiden zijn rust de verantwoordelijkheid voor het elkaar informeren bij de ouders zelf.
c) Indien de ouders van een kind (jonger dan 16 jaar) waarvoor diagnostiek/behandeling aangevraagd is, gescheiden zijn, dient iedere ouder die wettelijk gezag heeft over het kind schriftelijk toestemming te verlenen voor de behandeling/diagnostiek. Een instemmingsverklaring wordt hiertoe ter beschikking gesteld. Voordat deze getekende verklaring bij Helios aanwezig is, kan er geen behandeling of diagnostiek worden gestart.

Betalingsvoorwaarden
a) Diensten (consulten/behandeling/diagnostiek/coaching/begeleiding) geleverd nadat het contract is getekend, zullen worden gefactureerd zoals in het contract is afgesproken.
b) De cliënt blijft onverkort verantwoordelijk voor de correcte en tijdige betaling van de door Helios opgestelde factuur.
c) Voor vergoede zorg bij gecontracteerde zorgverzekeraars houdt Helios het tarief aan dat de zorgverzekeraar vergoedt. Er geldt dan geen eigen bijdrage en (bij personen d) Voor niet-vergoede zorg of bij zorg waarbij de zorgverzekeraar van cliënt geen contract met Helios heeft gelden de tarieven zoals afgesproken in het contract tussen Helios en cliënt.
d) Aan het eind van de maand wordt de factuur opgemaakt en in de eerste week van de volgende maand per e-mail verstuurd aan cliënt.
e) De uiterste betaaldatum staat op de factuur vermeld.
f) Betaling van de factuur vindt plaats via een machtiging tot incasso. De incasso vindt plaats na minimaal 2 weken na factuurdatum, dus rond de 21e van de maand volgend op de behandeling/diagnostiek.
g) Indien cliënt de factuur niet tijdig heeft betaald (of er niet voor gezorgd heeft dat zijn bankrekening kan worden gedebiteerd met het verschuldigde bedrag) wordt via e-mail en telefoon contact opgenomen met cliënt om uit te zoeken waar het is misgegaan, en wordt cliënt verzocht alsnog tot betaling over te gaan. Hierbij wordt een nieuwe termijn gesteld. De factuur blijft onverkort openstaan totdat deze geheel vergoed is.
h) Indien de nieuwe termijn verlopen is en de factuur desondanks nog open staat, wordt er een aanmaningsbrief verzonden, waarin de cliënt gesommeerd wordt binnen 14 dagen alsnog tot betaling over te gaan. In deze aanmaningsbrief worden ook de eerste kosten gespecificeerd die samenhangen met het niet nakomen van de gesommeerde betaling, te weten 15% van de vordering met een minimum van 40,- euro, exclusief 21% BTW.
i) Indien deze aanmaningsbrief binnen 14 dagen niet heeft geleid tot volledige betaling, wordt er een incassobureau ingeschakeld. Naast de kosten van de oorspronkelijke factuur is de cliënt vanaf dat moment ook betalingsplichtig voor de in de aanmaningsbrief genoemde kosten voor incasso, evenals voor de wettelijke rente die vanaf factuurdatum geldt. Eventuele vervolgkosten voor een mogelijke gerechtelijke en/of buitengerechtelijke vervolgprocedure komen voor ook rekening van de cliënt.

Overige bepalingen
a) De client kan op elk gewenst moment de behandeling, ook zonder opgaaf van reden, beëindigen. De factuur die tot en met die behandeling is opgemaakt, blijft onverkort geldig.
b) De behandelaar heeft het recht de behandeling eenzijdig te beëindigen, maar is verplicht de client en, indien van toepassing, de verwijzer op de hoogte te stellen van de beweegredenen.
c) Klachten met betrekking tot de behandeling worden bij voorkeur met de zorgverlener zelf besproken. Indien dit niet leidt tot een passende oplossing wordt arbitrage bij de beroepsvereniging gestart. Indien het geschil vervolgens onverhoopt toch niet minnelijk kan worden opgelost is Nederlands recht van toepassing.